Planificació estratègica

Planificació estratègica

Planificació amb visió de futur des de la cooperació amb altres organismes i institucions

L’Àrea de Planificació Estratègica (APE) es dedica a la recerca sobre el futur de la governança de la metròpolis de Barcelona. Especialment, se centra a planificar les línies de treball que tenen un gran recorregut en el temps, així com les matèries d’aparició més recent, per mirar de facilitar-ne la integració dins del marc de competències de l’AMB. Tal com exposa la línia 21 del Pla d’actuació metropolità (PAM 2019-2023), s’ha adequat el funcionament dels instruments de reflexió i gestió de l’AMB des d’una perspectiva transversal i estratègica. S’han treballat de manera sistemàtica les dades socioeconòmiques i espacials de l’àrea i de la regió metropolitana de Barcelona i se n’ha garantit la difusió fent-les accessibles a través d’un visor (línia 22). Finalment s’han enfortit la governança i la participació metropolitanes i dels organismes directament vinculats a l’AMB a través de diferents espais de debat (línia 23).

PAM 2019-2023