Planificació estratègica

Planificació estratègica

Àmbits estadístics metropolitans (AEM)

Fins ara, l’AMB ha estat subministrant dades als municipis i al públic en general de tota mena d’indicadors per tal de facilitar l’anàlisi, la gestió i la presa de decisions a tots els nivells de governança metropolitana. Això s’ha fet en col·laboració amb diversos departaments de l’AMB i també mitjançant el treball d’ens associats com ara l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB) o Barcelona Regional (BR). Aquest esforç s’ha fet públic mitjançant múltiples estudis, impresos o disponibles a la web de l’AMB. 

Normalment, les dades es presenten per delimitacions municipals, en forma de mitjana. Es tracta de dades útils que cal, sens dubte, continuar recopilant. Malgrat això, per a molts indicadors, la mitjana per delimitació municipal no és capaç de copsar la intensitat concreta dels fenòmens que interessa monitorar. Això fa que sigui necessari fer una divisió complementària, en àmbits territorials més petits. Així, doncs, s’ha fet un estudi per crear una delimitació d’àmbits estadístics més petits que el municipal, perquè, progressivament i quan escaigui, es puguin anar subministrant les dades amb aquest format més precís, sense deixar de banda el lliurament de dades a escala municipal. 

Aquesta nova divisió en àmbits estadístics metropolitans (AEM) hauria de millorar substancialment la detecció concreta dels fenòmens i la seva evolució temporal. També hauria de millorar la capacitat d’analitzar àmbits que de vegades no coincideixen amb la delimitació municipal, sinó que abasten parts de diversos municipis. Per això és necessària una delimitació estable i compartida, que quedi establerta com a recurs recurrent per a l’anàlisi de dades. Una delimitació de 268 àmbits dins dels 36 municipis metropolitans és una eina molt més efectiva per detectar, a través de les dades disponibles, una gran varietat de fenòmens urbans i, per tant, és també una eina per millorar la governança municipal i metropolitana.

Després d’analitzar altres opcions, la proposta dels AEM parteix del concepte de barri, per raons diverses. Ara bé, no tots els municipis han desplegat una delimitació de barris oficial, motiu pel qual el grau d’oficialitat que es concedeix als barris varia entre uns i altres. Per això genèricament s’ha de parlar d’àmbits estadístics. Els AEM han estat delimitats, doncs, amb la col·laboració dels 36 municipis metropolitans i altres institucions, entre les quals ha tingut un paper destacat l’IERMB, que l’any 2016 ja va publicar una primera indagació sobre la delimitació de quasi 500 barris en el conjunt de municipis metropolitans.

Aquesta segmentació no va en detriment del reconeixement dels municipis que sí que declaren tenir una delimitació de barris o que han establert divisions per a diverses àrees de gestió i governança, que els agrupen en districtes o similars. Una bona part dels municipis que no han oficialitzat aquesta divisió declaren estar-ho estudiant tècnicament, o bé reconeixen que es fan activitats com ara festes majors, o que hi ha associacions de veïns que s’organitzen per barris. Són pocs els municipis que no es declaren interessats en aquesta divisió de gestió, i tot i això estan interessats en el subministrament i la publicació de dades desagregades en àmbits estadístics. 

Des d’un punt de vista tècnic, però, independentment del grau d’oficialitat que els municipis donin als barris exercint les seves potestats i competències a l’hora d’estructurar els municipis en àmbits estadístics, s’han manifestat poques alternatives.

Per fer les divisions, la gran majoria de municipis s’han basat en les delimitacions (oficials o no) de barris i hi han fet poques alteracions, normalment d’ajust o d’actualització des del 2016, per agrupar o dividir barris en funció de les necessitats. 

Divisió per àmbits estadístics metropolitans (AEM)

Gràcies a aquesta feina col·laborativa, ja es poden consultar a la web de l’AMB més de 80 indicadors, alguns dels quals amb sèries històriques. Els àmbits d’estudi que tracta la base de dades georeferenciada són: demografia, renda, habitatge i entorn residencial, activitat econòmica, mobilitat, i qualitat del medi, sostenibilitat i resiliència. Així mateix, es preveu ampliar temàticament i temporal aquesta informació que tothom pot consultar i descarregar-se.

L’Àrea de Planificació Estratègica tindrà la funció de promoure l’ús d’aquesta nova eina entre les diverses àrees de la mateixa AMB, així com entre els seus ens propis o consorciats (com ara l’IERMB, l’O-HB, BR i el PEMB) o l’associació Metropolis, entre d’altres, per augmentar la seva competència en termes d’anàlisi i comparabilitat dels àmbits metropolitans. També es presenten oportunitats de col·laboració amb diversos municipis metropolitans, amb els quals s’ha treballat estretament, que han mostrat interès per utilitzar aquesta delimitació al seu territori: la Diputació de Barcelona, per exemple, ha delimitat els municipis de la província amb una metodologia idèntica de treball, realitzada per l’IERMB. Per la seva banda, l’equip de redacció del Pla director urbanístic metropolità (PDUM) ha incorporat la delimitació a les eines de redacció emprades i recollides al document.

Àmbits estadístics