Planificació estratègica

Planificació estratègica

Taules de debat i participació

L’Àrea de Planificació Estratègica de l’AMB, en col·laboració amb el PEMB i el Centre per la Sostenibilitat Territorial (CST), enceta el novembre del 2017 la iniciativa: “Taules de debat i participació dels actors dels conflictes socioecològics relacionats amb l’AMB”. La iniciativa comença amb l’obertura de tres taules temàtiques (“Qualitat de l’aire”, “Hiperfreqüentació dels espais naturals” i “Agricultura periurbana”), organitzades en cicles de quatre sessions. Són sessions en les quals participa personal tècnic de les diferents administracions implicades, membres d’associacions relacionades amb els diversos conflictes, investigadors, experts i agents econòmics relacionats amb cada tema.

L’interès de l’experiència en el mandat 2015-2019 ha fet que es decidís seguir organitzant les taules de debat i participació en el mandat 2019-2023, en algun cas continuant les línies de treball iniciades i en d’altres encetant-ne de noves. En aquest sentit, es constata que segueix sent necessària la trobada entre els actors del teixit social organitzat i els actors que prenen part del procés de presa de decisions. I que el fet de compartir la seva expertesa i coneixements genera aportacions interessants per incorporar a la planificació sectorial i territorial.

D’altra banda, es vol convertir aquest espai en una eina útil tant per a entitats com per a administracions, i consolidar el compromís i la participació dels seus usuaris potencials. Així, es detecta la necessitat de fidelitzar l’assistència de les persones que s’hi han implicat fins ara, i també de trobar mecanismes per incorporar les necessitats i demandes que encara no han pogut tenir-hi cabuda.

Metodologia

El mapa d’actors relacionats amb els conflictes socioambientals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha permès constatar que, en un nombre significatiu de casos, les plataformes i els moviments aporten elements i reflexions per a la innovació social, en generar coneixement expert. Per aquest motiu, de la interacció entre experts, especialistes, gestors del territori i moviments socioambientals sorgeixen aportacions interessants per a la governança metropolitana i especialment per a la planificació territorial. 

Aquesta proposta planteja la creació de diferents debats participatius, amb criteris que es faran arribar als participants: 

 1. El context del conflicte, és a dir, la descripció de la zona i del sector en què té lloc l’actuació conflictiva. 
 2. Una delimitació tan aproximada com sigui possible del sistema socioecològic afectat.
 3. Els antecedents històrics, per tal de conèixer les dinàmiques prèvies a l’esclat del conflicte. 
 4. Els actors polítics i socials implicats. 
 5. La dinàmica del conflicte i la cronologia dels esdeveniments més rellevants.

El fet que en el procés hi participin actors diferents dels de les administracions implica que hi hagi més intervenció ciutadana, alhora que s’amplia l’horitzó de reflexió i s’obren més els procediments de presa de decisions: 

 • Es vinculen accions col·lectives amb visions alternatives de l’organització social.
 • Es valoren els impactes respecte a la sostenibilitat o insostenibilitat mediambiental en un context de límits al creixement.

L’objectiu de les dinàmiques de les taules de debat i participació és semblant al que proposen processos de participació com ara les botigues de ciència (science shops). A partir d’una problemàtica detectada, les entitats o plataformes i els experts sobre el tema participen en un debat, amb un resultat que genera un informe de proposta de la resolució del problema. 

El format participatiu que s’adopta és el de conferències de 20 minuts. Els participants poden explicar-hi el seus coneixements sobre el conflicte que s’està treballant. Després, es genera un debat i es fan propostes per ampliar la informació en un segon debat. Al final, tots els actors fan ensenyança, aprenentatge i investigació.

El procés és el següent:

 1. Definir el problema o conflicte.
 2. Traçar el mapa del problema. 
 3. Definir el grup de treball que coordinarà les aportacions científiques que ajudin a configurar solucions. 
 4. Fer una sessió d’aportacions d’investigació ja realitzades a l’entorn del problema. 
 5. Debatre amb els actors.
 6. Mantenir la comunicació i el procediment durant tota la investigació.
 7. Donar suport a l’AMB en la incorporació dels resultats i les recomanacions. 
 8. Fer-ne l’avaluació.
 9. Recollir els resultats en un informe. 

Taules convocades

En el període 2020-2021, en el marc del Pla d’acció per a l’alimentació sostenible 2020-2023 i la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021, l’AMB ha organitzat taules de participació i debat dirigides a tècnics, polítics i entitats, amb els objectius de: 

 • Ampliar la visió global dels participants sobre l’activitat agrícola i el sistema alimentari (visió “del camp al plat”, nova “cultura del territori”, incorporació de la governança i el coneixement com a elements clau per entendre i incidir en els sistemes alimentaris, etc.). 
 • Mostrar alguns dels projectes que s’estan duent a terme o que es volen impulsar sobre aquest tema.
 • Detectar l’interès dels diferents agents en aquests projectes i identificar debats, consensos i reptes que tenen els participants a l’entorn de cadascun d’aquests projectes. 
 • Elaborar un full de ruta per poder seguir treballant en tots els projectes presentats.

La temàtica de les taules convocades s’ha centrat, d’una banda, en l’alimentació pròpiament dita, i, de l’altra, en l’agricultura.

En el període 2022-2023, la preocupació pel canvi climàtic i per la qüestió energètica, que fa anys que es debat en el context de la metròpolis, ha suscitat l’establiment de la Taula de l’Energia, centrada en la producció energètica i en desenvolupament durant la redacció del present escrit. L’objectiu principal de la Taula és visibilitzar els lideratges en matèria energètica que hi ha a l’àrea metropolitana per tal d’establir xarxes col·laboratives que puguin ajudar a encarar els reptes que es presenten en el sector.