Planificació estratègica

Planificació estratègica

Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) té l’estatus de mitjà propi de l’AMB, fet que habilita l’AMB a delegar-li tota una sèrie de recerques en diversos camps mitjançant un Contracte programa que s’acorda per mandat i que anualment pot tenir diverses addendes per tal d’ajustar la recerca a les necessitats concretes de la governança metropolitana. Com a mecanismes de control, el president o presidenta de l’AMB presideix també el Consell de Govern de l’IERMB, i hi ha una Comissió de Seguiment que assegura el bon funcionament del Contracte programa. Aquesta vinculació, però, no inhabilita l’IERMB per col·laborar amb altres institucions. L’Àrea de Planificació Estratègica té el paper de gestionar i codirigir la col·laboració entre l’AMB i l’IERMB, tot i que totes les àrees de l’AMB administren les seves pròpies línies de treball.

L’IERMB té com a objectiu principal desenvolupar activitats de recerca, transferència, formació i cocreació de coneixement vinculades a les dinàmiques socials, residencials, ecològiques, econòmiques i territorials de l’àrea i de la regió metropolitanes de Barcelona, així com de la interacció d’aquestes dinàmiques amb les del conjunt de Catalunya i de tot Europa. L’activitat de l’IERMB s’orienta també a donar suport i impulsar la innovació en les polítiques públiques i les pràctiques socials, per avançar cap a un model sostenible, inclusiu i de prosperitat compartida. L’IERMB genera i comparteix coneixement en xarxa per al progrés d’una metròpolis creativa, policèntrica i resilient, que avança cap a la justícia socioespacial, la transició ecològica i la governança democràtica.

Pel que fa a l'estructura, l'IERMB s'organitza en diverses àrees temàtiques i serveis transversals i també en formen part l'Observatori Metropolità de l'Habitatge (O-HB) i l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB). A més, disposa d'un Centre de Documentació integrat a la xarxa de biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona.

IERMB

Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB)

L’Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) és una entitat sense ànim de lucre que està integrada per l’AMB, agents socials i econòmics i altres institucions de l’àmbit metropolità. És successora de la iniciativa promoguda l’any 1988 per la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i una desena d’entitats econòmiques i socials, i té l’objectiu de contribuir al progrés econòmic i social metropolità mitjançant l’elaboració i implementació de plans estratègics. De caràcter consultiu, assessor i reflexiu, el PEMB ha contribuït a consolidar el territori metropolità com a referent i unitat d’anàlisi. El seu mètode de treball es caracteritza per la participació i la cerca d’amplis consensos.

Amb la Llei de l’AMB del 2010 i la seva posada en marxa efectiva l’any 2011, el PEMB va esdevenir un dels instruments de suport en la planificació estratègica de la institució. El president o presidenta de l’AMB també presideix el PEMB i als òrgans de govern de l’associació hi ha una representació significativa de membres de l’AMB. 

Al Pla d’acció metropolità (PAM) per al quadrienni 2019-2023, s’indicaven quatre subobjectius en els quals el PEMB ha tingut una participació activa.

Concretament:

 • Potenciar les relacions i l’àmbit de coordinació entre l’AMB i les institucions i entitats de la segona corona metropolitana a través del projecte Arc Metropolità, mitjançant la posada en marxa de grups de treball específics, així com promoure la coordinació amb l’àmbit de treball de la B-30 en col·laboració amb l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic i en col·laboració amb el PEMB. (Objectiu 1.1.3.)
 • Desenvolupar el pla d’acció vers la capitalitat mundial de l’alimentació sostenible amb perspectiva metropolitana amb la col·laboració del PEMB i de l’Àrea de Planificació Estratègica de l’AMB. (Objectiu 10.6.9.)
 • Impulsar la relació amb el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana per portar a terme projectes conjunts en col·laboració amb el PEMB, i adaptar-la a les noves necessitats que sorgeixin del context actual. (Objectiu 23.1.2.)
 • Impulsar la redacció del Pla estratègic metropolità 2020-2030 (Barcelona Demà) en el marc del PEMB, del qual l’AMB n’és un dels socis principals: dinamització del debat sobre la definició de línies estratègiques per a l’àrea metropolitana i participació activa en la formulació dels objectius de futur, amb la resta d’àrees de gestió de l’AMB i altres agents implicats, i impuls de la coordinació entre l’AMB i les institucions i entitats de la segona corona metropolitana (Projecte Arc Metropolità, àmbit metropolità de la B-30, entre d'altres). (Objectiu 23.1.3)

Aquesta col·laboració va quedar formalitzada mitjançant un conveni marc entre ambdues entitats, subscrit l’any 2020.

PEMB

 • Al llarg d’aquest mandat, el PEMB ha desenvolupat el procés d’elaboració d’un nou pla estratègic amb objectiu 2030. Aquest procés, que va rebre el nom de “Barcelona Demà”, tenia, entre altres objectius, ampliar per primer cop la mirada dels grans reptes metropolitans al conjunt de l’àmbit metropolità de Barcelona, en línia amb els subobjectius 1.1.3 i 23.1.3. 

  Els treballs previs d’aquest pla ja havien arrencat en el decurs de l’anterior mandat. Se centraven a delimitar-ne l’objectiu principal, a més dels principis bàsics que l’havien de guiar i la metodologia de treball. 

  Així, a partir del plantejament metodològic que es va plantejar, es van estructurar quatre fases:

  • Fase de detecció i priorització de reptes, així com d’actors, desenvolupada al llarg del 2020.
  • Fase d’escolta activa dels actors en relació amb les diferents mirades de la metròpolis i l’anàlisi dels reptes plantejats, durant el 2021.
  • Síntesi d’aquest procés i formulació d’un nombre de missions que garantissin l’efectivitat en la implementació i avaluació del Pla, duta a terme el primer semestre del 2022. 
  • Presentació pública dels resultats del procés i ratificació per part dels òrgans de govern del PEMB, al llarg del segon semestre del 2022.

  A partir de les línies mestres validades pel Consell General del PEMB, l’oficina de coordinació va fer, conjuntament amb un equip assessor (comissariat), un exercici de definició i priorització dels diferents reptes a partir d’una sèrie de mirades a la metròpolis (pròspera, cohesionada, resilient, intel·ligent, oberta i multinivell). En paral·lel, es va crear un mapa d’actors mitjançant la plataforma Decidim per maximitzar la representativitat durant la resta del procés, i es va definir la imatge del conjunt del procés.

  Un altre element important d’aquesta primera fase va ser l’activació de les institucions i entitats de la segona corona metropolitana, i més concretament els municipis de l’Arc Metropolità, que es va explicitar en un acte presencial el 22 de juny de 2020, amb l’assistència dels alcaldes dels principals municipis de l’Arc Metropolità. Aquesta col·laboració s’ha anat repetint. Per exemple, en la coorganització de la jornada “La metròpoli post-covid. La contribució i els recursos de les ciutats de l’Arc Metropolità”, que va tenir lloc el 9 de juny del 2021.

  La segona fase es va desenvolupar a partir d’un procés d’escolta activa que, sota el nom de “Cicles metropolitans”, es va desenvolupar durant bona part del 2021. Els Cicles metropolitans consistien a treballar, durant aproximadament un mes, en un format híbrid que combinava jornades síncrones amb debats asíncrons, mitjançant la plataforma Decidim. Part dels debats d’aquest procés es va voler dur explícitament fora del terme municipal de Barcelona (un 50 %). En conjunt, aquesta fase va generar contribucions de 396 actors (individuals o representants d’organitzacions). 
  Un cop conclòs el procés d’escolta activa, durant el primer semestre del 2022 l’oficina de coordinació i el comissariat van fer un exercici de síntesi i priorització de vuit missions, complementades amb 22 tallers que van comptar amb la participació activa de prop de 200 actors. Alhora, es va fer buidatge i detecció de projectes en curs o emergents que s’ajustessin a alguna d’aquestes missions. Fins avui s’han detectat 425 projectes, dels quals s’han elaborat 210 fitxes, que es posaran a disposició pública a la web de Compromís Metropolità.

  Finalment, la darrera fase, duta a terme durant el segon semestre del 2022, es va estructurar en una presentació de les diferents missions en forma de gira: per primer cop es va desenvolupar a diferents municipis de l’àmbit metropolità de Barcelona. Aquesta gira va anar acompanyada d’una presentació final dels resultats, el divendres 2 de desembre del 2022, a totes les persones i entitats que van participar en els treballs i a membres del PEMB. A la fi del 2022 restava pendent la ratificació final del Pla per part dels òrgans de govern, que s’espera es formalitzi al llarg del 2023.

  Així mateix, la fase d’implementació de les vuit missions en què s’ha sintetitzat el Pla estratègic, prevista per al proper mandat, es desenvoluparà de manera conjunta amb instruments ja existents al territori que treballen en aquestes temàtiques. En aquest sentit, i pel que fa a una de les missions (economia innovadora i inclusiva), es treballarà conjuntament amb el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, entitat que en el seu dia va ser promoguda pel mateix PEMB i amb la qual col·labora de manera regular.

  Compromís Metropolità 2030

 • En paral·lel a l’elaboració del nou Pla, el PEMB ha participat de manera activa en diverses accions en polítiques alimentàries. Concretament, va ser l’impulsor de la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana, que el novembre del 2021 va arribar a les 100 adhesions. L’AMB va adherir-s’hi mitjançant l’acord del Consell Metropolità l’octubre del 2020. 

  Així mateix, va col·laborar amb l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB en l’organització de la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible, que es va desenvolupar al llarg del 2021, en la qual el PEMB va assumir el paper de secretaria tècnica. Així, el PEMB va tenir un paper actiu en l’organització de la Setmana Ciutadana de l’Alimentació Sostenible, que es va dur a terme entre el 14 i el 24 d’octubre del 2021. 

  Entre les accions realitzades amb l’AMB en aquest context, destaquen:

  • Coorganització i dinamització de la jornada “Eines de la política alimentària per al reequilibri territorial”, celebrada al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) el dimarts 19 d’octubre del 2022, dins del marc del VII Fòrum Global de Polítiques Alimentàries Urbanes del Pacte de Milà.
  • Suport a la dinamització de l’activitat “AMB, territori Slow Food”, dins del Fòrum Gastronòmic celebrat del 18 al 20 d’octubre del 2021. Disseny i realització d’un curs pilot d’agroecologia.
  • Disseny i desenvolupament un curs pilot d’agroecologia, en col·laboració amb la UAB, dirigit a tècnics municipals tant de l’AMB com de municipis de la resta de l’àmbit metropolità. El curs pilot es va desenvolupar durant la primavera del 2021.

  Finalment, i dins d’aquest àmbit, el PEMB ha proveït de continguts el blog sobre alimentació que manté l’AMB.

  Alimentació metropolitana

 • De manera paral·lela, el PEMB i l’Àrea de Planificació Estratègica de l’AMB han anat fent accions conjuntes, taules i jornades sobre diferents temes (habitatge, transició energètica, conflictes socioecològics...). També s’ha col·laborat amb l’IERMB, per exemple, en l’elaboració de l’estudi "La cooperació intermunicipal a la regió metropolitana de Barcelona", l’any 2021.

  Més enllà de l’Àrea de Planificació Estratègica, el PEMB ha participat també en algunes accions desenvolupades per altres departaments de l’AMB, com per exemple:

  • Coorganització, amb el Servei Redactor del Pla Director, del procés de contrast amb organitzacions econòmiques: un formulari en línia i cinc sessions presencials al voltant de cinc temàtiques, desenvolupat durant la tardor del 2019.
  • Participació a la Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització metropolitana desenvolupada entre el 2020 i el 2021.
  • Participació en diferents edicions del MetròpolisFPLab.