Mobilitat i transport

Mobilitat i transport públic

El transport públic col·lectiu i la mobilitat activa i sostenible són la clau del model metropolità de mobilitat

L’aprovació definitiva, en aquest mandat, del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU) ha permès impulsar el model de mobilitat sostenible, tal com disposa la línia 11 del Pla d’actuació metropolità (PAM 2019-2023). Així mateix, s’ha donat resposta als reptes de la mobilitat i el transport públic mitjançant un pressupost estable i un sistema tarifari basat en paràmetres socials i ambientals, amb l’objectiu d’avançar cap a una gestió més eficient i innovadora (línies 12 i 13). Després de l’experiència de la covid-19, s’ha mantingut com a preferència la protecció de la salut pública alhora que s’ha recuperat gradualment el nombre de viatgers. Així mateix, per reduir la contaminació s’han implantat zones de baixes emissions en diversos municipis, s’ha augmentat l’oferta de transport públic i s’han millorat les connexions a peu i en bicicleta.

PAM 2019-2023

 

de baixes emissions ADQUISICIÓ
bicicletes elèctriques d’ús compartit DESPLEGAMENT
de vehicles híbrids o elèctrics FLOTA
que afecten 8 municipis IMPLEMENTACIÓ
de viatgers respecte al 2019 RECUPERACIÓ
de fons europeus GESTIÓ