Prevenció i gestió de residus

$escapeTool.html($imatgeTextAlternatiu_)

PREMET 2019-2025

El PREMET25 és el document que defineix la planificació estratègica de l’AMB en matèria de residus fins l’any 2025. Aquest programa planteja un canvi en el model de recollida i de tractament dels residus, però no només per arribar a complir els objectius europeus de reciclatge del 55 %, com a mínim, dels residus municipals, sinó per incorporar una nova lògica en la manera com s’utilitzen els recursos naturals i es gestionen els residus. Es desenvolupa en 5 eixos i línies d’actuació: prevenció, recollida, tractament, educació ambiental i governança.

Un dels objectius del PREMET25 és que l’any 2025 els municipis metropolitans hauran desplegat sistemes d’identificació de l’usuari en les recollides domèstica i comercial i taxes que diferenciïn els imports en funció de la participació en la recollida. Per facilitar aquest procés, entre el 2020 i el 2022 s’han redactat els anomenats plans de millora i optimització de les recollides selectives (PLAMIR) en 24 municipis metropolitans de manera que, ara mateix, tots els municipis metropolitans disposen ja d’una planificació per canviar els nous sistemes de recollida. Aquest procés de redacció, realitzat amb el suport de diferents consultores i de Barcelona Regional, ha permès que els equips tècnics i polítics dels municipis tinguin clar quin model de recollida s’ajusta més a les seves necessitats.

D’altra banda, set municipis (Barcelona, Corbera, Montgat, el Papiol, Santa Coloma de Cervelló, Sant Just Desvern i Ripollet) han desplegat sistemes de recollida amb identificació d’usuari basats en el porta a porta o en contenidors intel·ligents. Els municipis de Tiana i Torrelles de Llobregat ja tenen consolidat aquest model. Per ajudar a finançar la despesa que suposen aquests nous sistemes, s’han començat a signar convenis de bonificació, per transferir als municipis un import equivalent a l’estalvi generat en el tractament per millorar la recollida selectiva.

Estat de la implantació de la recollida selectiva al territori metropolità l’any 2022

De manera complementària, s’està treballant amb els municipis per tal que, en finalitzar el mandat, disposin de la informació i documentació necessària per desplegar taxes de recollida de residus no deficitàries que permetin incentivar la participació dels usuaris en la recollida selectiva a partir de l’establiment de tarifes diferenciades. El mateix enfocament s’està aplicant  amb la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) i el 2023 ja s’aplica una reducció de tarifa per a qui participi en la recollida de la fracció orgànica.

El sistema metropolità de tractament de residus s’ha d’adaptar a les necessitats futures per garantir la capacitat dels fluxos de recollida previstos en cadascun dels escenaris definits al programa. Els escenaris desitjables impliquen la transformació de la capacitat de tractament de resta en tractament de fracció orgànica i fraccions selectives. També preveuen reduir la quantitat de resta entre 250 i 450.000 tones (entre un 30 i un 50 % menys) per posar-les en mans de la indústria del reciclatge en forma de paper, plàstic, metall i altres materials reciclables.

PREMET25