Legalitat urbanística

Urbanisme

Protecció de la legalitat urbanística

El territori metropolità disposa d’espais oberts gestionats de manera consorciada per tal de dotar de coherència les polítiques públiques i garantir la màxima eficàcia dels recursos humans i econòmics disponibles. Un dels aspectes més destacables en la preservació d’un espai obert és l’exercici d’eines de protecció de la legalitat urbanística que assegurin la restauració de l’entorn. L’exercici d’aquesta competència té un indubtable efecte dissuasiu per a la prevenció de futures infraccions. El fet que estigui atribuïda a un ens supramunicipal permet aplicar criteris comuns en la resolució de les actuacions i, alhora, fa possible la gestió de competències locals als municipis metropolitans amb menys possibilitats tècniques.

Legalitat urbanística

Exercici per delegació dels municipis

L’Àrea Metropolitana de Barcelona, de conformitat amb l’article 36.f) de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, exerceix per delegació dels ajuntaments les funcions de protecció de la legalitat urbanística als àmbits del Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat, en concordança amb la seva participació en els consorcis de gestió i en l’elaboració i tramitació dels plans especials de protecció. 

Municipis del Parc Natural de la Serra de Collserola amb el conveni signat 

Municipis del Parc Agrari del Baix Llobregat amb el conveni signat 

Durant aquest mandat s’han desplegat els acords del Consell Metropolità del 20 de març del 2018 i del 24 de juliol del 2018 amb la posada en marxa del Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística i la signatura dels convenis i protocols d’actuació amb els ajuntaments. En l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat, quasi tot els municipis han delegat les funcions de protecció de la legalitat urbanística a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, fet que suposa actuar en un 97 % de la superfície inclosa dins l’espai protegit. En canvi, pel que fa al Parc Natural de la Serra de Collserola, el Servei actua sobre el 36 % del total de l’espai natural, si bé cal tenir en compte que el municipi de Barcelona està exclòs d’aquests acords per raó de la Carta Municipal.

Relació de convenis i protocols d’actuació signats i memòries anuals del Servei

L’especialització del Servei en les funcions públiques de protecció de la legalitat urbanística ha permès l’obertura des del juny del 2020 i fins al desembre del 2022 de més de 150 expedients de restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat, sense que s’hagi produït cap caducitat dels procediments. Pel que fa a la tipologia d’infraccions urbanístiques, la majoria estan relacionades amb els horts marginals, en tant que l’ús lúdic del conreu no professional és contrari als objectius dels plans especials, que a la vegada va associat al tancament de parcel·les amb materials precaris i a l’acumulació de recipients d’antic ús industrial i altres deixalles que malmeten el paisatge, les edificacions i instal·lacions de nova planta, així com les obres en edificacions existents contràries al planejament i els moviments de terra. Fruit del seguiment exhaustiu de les incidències i de la informació i orientació a les persones interessades sobre els requisits tècnics i jurídics per al restabliment de l’ordenament urbanístic vulnerat, s’ha aconseguit un alt grau d’execució voluntària de les ordres de restauració dictades. Així mateix, s’ha projectat una igualtat d’actuació administrativa sobre tot l’espai protegit, implementant criteris tècnics comuns a tots els municipis que han delegat la competència. 

Finalment, per acord del Consell Metropolità el 20 de desembre del 2022, s’ha aprovat la proposta d’un nou conveni de delegació de les funcions de protecció de la legalitat urbanística dels municipis a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el text del qual ha millorat i ampliat l’abast d’actuació a partir de l’anàlisi del desenvolupament del Servei durant aquest mandat.

Assistència tècnica als municipis metropolitans

L’exercici de la protecció de la legalitat urbanística per part d’una única administració supramunicipal també permet implementar una visió metropolitana sobre el tractament paisatgístic dels espais oberts quant a les edificacions i instal·lacions associades al manteniment dels valors protegits tant al Parc Agrari del Baix Llobregat com al Parc Natural de la Serra de Collserola. Aquesta visió es trasllada a la planificació urbanística a través de l’assistència tècnica als municipis metropolitans. En aquest sentit, a banda de les consultes informals, destaca que a petició del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat s’ha redactat un esborrany d’ordenança reguladora per a totes les intervencions al Parc Agrari, la qual té el seu fonament en el mandat de la Disposició addicional primera del Pla especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat. Aquesta ordenança ha de completar, precisar i desenvolupar la normativa del Pla especial, amb la finalitat d’establir criteris tècnics comuns a tot el territori per garantir tant la protecció dels valors agraris i naturals com la preservació del paisatge en qualsevol tipus d’intervenció. Aquest esborrany també ha servit per donar resposta a la petició dels ajuntaments de Sant Boi de Llobregat i Viladecans d’elaborar una ordenança municipal reguladora de les construccions auxiliars i les instal·lacions vinculades als conreus agrícoles en l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Administració subsidiària

L’Àrea Metropolitana de Barcelona exerceix les funcions de protecció de la legalitat urbanística vulnerada en el cas d’inactivitat de les administracions municipals del seu àmbit territorial envers les presumptes infraccions greus i molt greus, en els termes que estableix l’article 35 de la Llei 31/2010. Aquesta intervenció subsidiària no elimina la intervenció del departament competent en matèria d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Així doncs, a partir dels escrits rebuts del Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística de la Generalitat de Catalunya, s’ha fet un requeriment a l’ajuntament corresponent, que en tots els supòsits ha comunicat la incoació d’un procediment. En el cas de fets detectats en els àmbits territorials delegats pels municipis, en comptes de fer un requeriment a l’ajuntament corresponent, l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha incoat directament un expedient.