Pla director urbanístic metropolità (PDUM)

Un cop aprovat el document de l’Avanç del Pla, en el procés de redacció del document per a l’aprovació inicial del Pla director urbanístic metropolità (PDUM) s’han diferenciat les etapes següents: 

  • La primera etapa (2019-2020) comprèn el període d’informació pública de l’Avanç del Pla, en el qual es va desenvolupar el procés de participació ciutadana per informar del seu contingut, compartir-lo, recollir suggeriments i analitzar-los.
  • Durant la segona etapa (2020-2021) es van treballar les propostes per als diferents àmbits territorials i temàtics i es van compartir periòdicament amb els equips tècnics de les diferents administracions amb competències en el territori metropolità, especialment els ajuntaments. Paral·lelament, es van portar a terme diversos espais de reflexió i participació, com l’URBACT o el concurs de Nusos i Cruïlles. 
  • En la tercera etapa (2022-2023) es van concentrar els esforços a garantir un consens metropolità per formular la versió definitiva del document, tant en l’àmbit polític com tècnic.

Aquest mandat va acabar amb l’aprovació inicial del PDUM en el Consell Metropolità extraordinari del 21 de març i amb l’inici del segon període d’informació pública.

Primera etapa (2019-2020)

Desenvolupament del període d’informació pública de l’Avanç del Pla

El període d’informació pública es va iniciar quan el Consell Metropolità va aprovar el document de l’Avanç del Pla el 23 d’abril del 2019, i es va estendre fins al 31 de gener del 2020. 

Aquest període va anar acompanyat d’un ampli procés de participació ciutadana, que va tenir lloc entre el juliol del 2019 i el març del 2020. Es va difondre i compartir el contingut del Pla i es van reforçar els canals de comunicació amb el teixit social metropolità. Alhora, amb l’objectiu de compartir un model territorial i corresponsabilitzar la ciutadania de les polítiques públiques que afecten el funcionament de la metròpolis, també va ser un canal de vinculació efectiu entre l’AMB com a institució metropolitana i els ciutadans.

A llarg d’aquests sis mesos es van dur a terme diferents accions complementàries entre si, per intentar oferir un marc propici de participació per a cadascun dels agents amb diferents graus d’implicació, des de la comunicació transparent fins a la participació activa i la col·laboració interinstitucional. Els mecanismes de participació es poden agrupar en dos grans blocs. En primer lloc, la recollida de suggeriments a partir dels procediments administratius utilitzats tradicionalment en els processos d’informació pública de qualsevol figura de planejament, és a dir, per escrit i registrant prèviament la comunicació. I, en segon lloc, la celebració de 21 sessions de presentacions, tallers i debats ciutadans per tot el territori metropolità i més de 8 itineràncies de l’exposició “Metròpolis de ciutats”. La utilització combinada dels dos mecanismes va permetre que el contingut de l’Avanç del Pla arribés a sectors molt diversos de la ciutadania i, així, es van poder recollir aportacions per reforçar-lo, matisar-lo i complementar-lo.

Debat ciutadà (Cerdanyola del Vallès)

 

Posteriorment, es van classificar i categoritzar les més de 2.600 aportacions provinents tant dels 95 informes de suggeriments com dels comentaris fets en cadascun dels espais de participació presencial per poder avaluar-ne els resultats. Aquesta lectura exhaustiva no només va ser molt important com a exercici de transparència, devolució i traçabilitat de cara a tothom que hi va participar, sinó que va facilitar que cada equip de redacció del PDUM en valorés la incorporació al Pla amb l’objectiu de millorar i fer evolucionar la proposta.

Principals aportacions dels informes de suggeriments

 

Aquest procés i els seus resultats queden explicats detalladament en l’Informe de participació ciutadana del Pla, el vídeo resum publicat i els espais web del PDUM sobre el període d’informació pública de l’Avanç i el recull d’accions participatives. 

 

Accions participatives

Segona etapa (2020-2021)

Concreció de les propostes del Pla

Si bé aquesta segona etapa va estar marcada per la pandèmia de la covid-19, les feines del Servei de Redacció del Pla Director van continuar desenvolupant-se segons el calendari previst.

En un primer moment, es va formular una proposta per àmbits funcionals (Vall Baixa i Ordal, Llobregat Delta, Llobregat Continu, Nord, Vallès i Barcelona) que concretava, sobretot, els elements estructurants d’interès metropolità que proposa el Pla. I, posteriorment, es van treballar per temàtiques (infraestructura verda, metabolisme urbà, assentaments, mobilitat i cohesió social i habitatge) per donar coherència i articular la proposta.

Val a dir que, durant aquest període, es va treballar intensament amb caràcter transdisciplinari, tant de dins com de fora l’AMB, per tal de configurar correctament els elements de proposta. Simultàniament, s’anava avaluant el Pla des de diferents perspectives: ambiental, de mobilitat generada, de gènere, de salut, etc., i s’anava perfilant la proposta. 

Així mateix, va ser molt important la constant col·laboració amb l’equip tècnic de cada ajuntament per consensuar el contingut del Pla. Concretament, entre la tardor del 2020 i l’estiu del 2021, es van celebrar més de 20 reunions, combinant trobades individuals i conjuntes amb les sis comissions per àmbits funcionals, la Generalitat de Catalunya i altres administracions.

Exposició “Metròpolis d’avingudes” (Espai TMB. Estació de metro Diagonal)


Paral·lelament, es va dur a terme el concurs d’idees de Nusos i Cruïlles, que va derivar en l’exposició “Metròpolis d’avingudes”, la qual va rebre centenars de visites. A més a més, en el marc del projecte internacional RiConnect, amb el lideratge de la seva xarxa europea i agafant el relleu de l’URBACT de Badia del Vallès, es va col·laborar, juntament amb la Coordinació de Planejament Urbanístic i la Direcció de Serveis de l’Espai Públic de l’AMB, per repensar un tram de la carretera N-150, que es proposa transformar en l’avinguda metropolitana del Vallès. Tot plegat va servir com a marc de reflexió sobre el replantejament de les infraestructures viàries d’alta capacitat i la concreció de la proposta del PDUM envers les avingudes metropolitanes.


Mapa de proposta de l’estructura urbana i social

Tercera etapa (2022-2023)

Construcció del consens metropolità per a l’aprovació inicial del Pla

El gran objectiu de la tercera etapa va ser doble: d’una banda, ultimar la confecció del document del PDUM i, de l’altra, construir el consens metropolità per a l’aprovació inicial del Pla, perquè es pogués aprovar al Consell Metropolità.

La voluntat de crear consens va estar latent mitjançant la participació a diferents nivells, com a fonament de la redacció del Pla. En aquest període, es van focalitzar els esforços especialment en els ajuntaments metropolitans i la Generalitat de Catalunya. Aquestes trobades es van intensificar, així com també els intercanvis d’informació, tant en l’àmbit polític –equips de govern i grups metropolitans– com tècnic, per tal de mantenir-los al corrent i consensuar l’evolució de la feina.

El punt de partida de les trobades va ser un informe síntesi de la proposta, el qual va significar un primer esborrany de la Memòria del Pla. Aquest document va convertir-se en la base de debat i el punt d’inici d’un procés iteratiu amb entregues parcials dels diferents esborranys del document a mesura que es concretava la proposta.

Així doncs, aquesta etapa acaba amb l’aprovació del PDUM, a finals de març de 2023, i el conseqüent inici del període d’informació pública, en el qual es podran formular les al·legacions que es considerin adients, i la sol·licitud d’informes preceptius a organismes afectats per les propostes del Pla i amb competències en el territori metropolità. 

Reunió amb l’equip tècnic dels ajuntaments metropolitans

Al llarg de tots tres períodes s’ha continuat compartint informació i avanços del desenvolupament del Pla de manera transparent amb la societat civil i s’ha intentant ampliar la difusió del Pla. A més a més, d’una banda s’ha actualitzat el portal web, s’ha mantingut l’activitat a les xarxes socials i s’ha fet l’enviament d’un butlletí periòdic. De l’altra, s’han fet les exposicions “Metròpolis de ciutats” i “Metròpolis d’avingudes”, cinc noves publicacions de la col·lecció “Quaderns PDU metropolità” i més de 70 actes públics de difusió en congressos i cursos acadèmics.

Quaderns PDU metropolità

Web PDUM