Rondes

$escapeTool.html($imatgeTextAlternatiu_)

Rondes

Les rondes de Barcelona són una infraestructura fonamental per a la mobilitat de béns i persones al territori. Tot i que la propietat depèn de diferents administracions públiques –Ajuntament de Barcelona, Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet– l’AMB en té assumida la gestió, la conservació i el manteniment ordinaris des de l’1 de gener del 2012.

L’àmbit de manteniment de les rondes està format per la ronda de Dalt (B-20 i C-32) i la ronda Litoral (B-10), entre el Nus de la Trinitat i el Morrot. L’AMB ha dut a terme, a més, el manteniment de la Gran Via nord, des de la plaça de les Glòries fins al terme municipal de Sant Adrià de Besòs.

Rondes

 

Manteniment

Durant el període 2020-2023 s’han dut a terme els treballs de manteniment següents:

 • Tasques de vigilància i ajuda als serveis viaris.
 • Conservació i rehabilitació del ferm.
 • Drenatges i monitoratge del clavegueram.
 • Manteniment de l’arbrat.
 • Manteniment i neteja de talussos.
 • Neteja viària.
 • Reposició de senyalització i d’elements d’abalisament.
 • Tasques de serveis viaris especials per a l’hivern.
 • Manteniment d’instal·lacions: enllumenat, ventilació, pous de bombament i pals d’auxili.

L’import total que s’hi ha destinat per a aquests quatre anys és de 47,8 milions d’euros, incloent-hi, entre d’altres, partides com el subministrament elèctric, estudis, projectes i millores. Entre les millores, destaquen:

 • Construcció d’un pas de barrera (transfer) en una mitjana de la ronda de Dalt.
 • Projecte de construcció d’una zona d’aturada i emergència a la ronda Litoral.
 • Projecte d’un bàcul pilot de control per a la rondes.
 • Gestió intel·ligent de manteniment (fases 1, 2 i 3).
 • Projecte de canalització de fibra òptica a la C-32.
 • Sistema de control dels túnels Wonderware.
 • Inspeccions principals d’estructures.
 • Rehabilitació dels elements de suport del pont de la ronda de Dalt (C-32) sobre la Diagonal de Barcelona.
 • Projecte de condicionament dels ponts de la B-10 sobre la C-31.
 • Millores d’eficiència al sistema de subministrament elèctric.
 • Reforma de l’enllumenat dels túnels de Vila Olímpica, Poblenou, Colom, Pla de Palau, Borràs, Sant Feliu i Can Clota.
 • Reforma de l’enllumenat exterior de les rondes.

 

Com a dades més significatives d’aquest període: s’han renovat 163.000 m2 de ferm; el consum elèctric ha estat de 66 MWh; els equips d’assistència i ajuda als serveis viaris han recorregut 560.000 km (l’equivalent a 3,3 voltes al món per l’equador); els serveis de conservació han fet trams de carril de més de 6.000 km de longitud (l’equivalent a la longitud del riu Iang-Tsé, el tercer riu més llarg del món), i s’han fet al voltant de 60.000 revisions d’instal·lacions de túnels i 660 ha de segues i neteges de parterres (uns 800 camps de futbol).

 

Actuacions subvencionades

Durant el període 2020-2023 s’han dut a terme les actuacions subvencionades següents:

 • Renovació de l’enllumenat dels túnels de les rondes amb tecnologia LED (millora de l’eficiència energètica als túnels de les rondes): S’ha atorgat una subvenció del 50 % de l’actuació de renovació de l’enllumenat dels túnels de les rondes. El pressupost total previst és d’11.405.153,71 € més l’IVA. S’han executat els treballs del túnel de la Vila Olímpica i estan en execució els treballs de reforma als túnels de Poblenou, Colom i Pla de Palau. Durant l’exercici 2023 està previst que s’executin els treballs als túnels de Sant Feliu, Can Clota i Borràs.
 • Renovació de l’enllumenat exterior de les rondes de Barcelona amb tecnologia LED: S’han atorgat subvencions de l’Institut per la Diversificació i l’Estalvi d’Energia (IDAE) per valor d’1.498.000,00 €, que s’han de retornar en 10 anys sense interessos sobre la intervenció en la renovació de l’enllumenat exterior a les rondes, que ha ascendit a 2,7 milions d’euros. S’ha atorgat una subvenció de FEDER-IDAE del 50 % sobre els 363.332,30 € invertits en la renovació de l’enllumenat exterior de les rondes.

Projectes d’INMAB

L’AMB ha participat activament en el desenvolupament dels projectes impulsats per l’Ajuntament de Barcelona dins de l’INMAB (Interconnection of networks, port, airport and optimal traffic management in the metropolitan area of Barcelona).

 • Projecte bàsic de millora del túnel de l’Oreneta.
 • Auditoria i anàlisi de risc als túnels de les rondes.
 • Projecte de millora de l’SCADA de gestió de túnels (Wonderware).
 • Projecte de millores de sistemes de proteccions laterals i a l’eix (apartadors i transfers).
 • Projectes d’implantació d’energia fotovoltaica per a autoconsum.
 • Pla de gestió del verd.
 • Millora de la seguretat i l’eficiència energètica dels túnels de Vila Olímpica Borràs i Pedralbes.
 • Projecte d’automatització de la senyalització d’obres.

Reptes de futur

El Servei de Rondes continuarà gestionant el manteniment de les rondes de Barcelona i altres inversions associades. Així mateix, seguirà organitzant les reunions de la Comissió Mixta de Seguiment del Conveni de manteniment de les rondes de Barcelona i fent el seguiment dels convenis amb la Generalitat de Catalunya i amb els ajuntaments titulars. També planeja incorporar més mesures per a l’eficiència energètica, la millora de la sostenibilitat i la innovació tecnològica en la gestió de les rondes. Finalment, promourà la construcció del Centre de Conservació de les Rondes de Barcelona.