Espais forestals

$escapeTool.html($imatgeTextAlternatiu_)

Espais forestals

En relació amb els espais forestals i els grans espais oberts de la infraestructura verda metropolitana, els objectius del mandat de govern graviten al voltant de la preservació, la millora i el manteniment d’aquests espais, així com de la seva planificació.

Planificació

La planificació de la infraestructura verda parteix d’una visió global dels espais oberts metropolitans basada en la potenciació dels serveis ecosistèmics i la preservació i millora dels valors ecològics i paisatgístics. Entre els objectius assolits, destaca l’aprovació definitiva del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat).

 

Aprovació definitiva del PEPNat

L’AMB ha redactat i tramitat el PEPNat fins a l’aprovació provisional, en un marc de governança i de consens molt ampli. Aquest procés va culminar el 6 d’abril del 2021, quan el Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat, el va aprovar definitivament. El Pla, que vol garantir la màxima protecció i conservació d’un espai natural de gran rellevància, té com a eix vertebrador i transversal una estratègia ecològica basada en la millora de la biodiversitat i la potenciació dels serveis ecosistèmics. L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) va reconèixer el PEPNat amb el Premi Catalunya d’Urbanisme Manuel de Solà-Morales 2021.

PEPNat

Premi Catalunya d’Urbanisme

Gestió

Pel que fa a la preservació, la millora i el manteniment de la infraestructura verda metropolitana, cal destacar els processos d’integració en els òrgans gestors del Parc Agrari del Baix Llobregat i dels Espais Naturals del Delta de Llobregat (objectiu 6.1.1 del Pla d’actuació metropolità, PAM), el suport en la implementació del PEPNat (objectiu 6.1.4 del PAM) i les tasques directament vinculades amb una gestió activa i sostenible del mosaic agroforestal.

 

Integració en els consorcis del Parc Agrari del Baix Llobregat i dels Espais Naturals del Delta del Llobregat

El Parc Agrari del Baix Llobregat, que compta amb 3.500 hectàrees, és la zona productiva agrícola més important del territori metropolità. Contribueix a la sobirania alimentària dels seus més de tres milions d’habitants, amplia l’oferta de productes de quilòmetre 0 i potencia els canals curts de comercialització.

El delta del Llobregat és el segon delta més important de Catalunya i és una de les zones humides més rellevants del país en termes ecològics. Es tracta d’una àrea natural amb més de 900 hectàrees de protecció especial. Els Espais Naturals del Delta del Llobregat estan qualificats com a zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’inclouen a la Xarxa Natura 2000. La conservació activa d’aquests espais transformats per l’acció humana i per les infraestructures és vital per mantenir-ne la biodiversitat.

El mes de maig del 2019, el Consell Metropolità va aprovar l’aportació econòmica de l’AMB als consorcis del Parc Agrari i dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, així com el nombre de representants que hi haurà dins de cada òrgan de gestió. La quantitat assignada és de 250.000 € anuals per al Parc Agrari i de 100.000 € per als Espais Naturals del Delta del Llobregat, que podran materialitzar-se en forma monetària o com a prestació de serveis. 

Parc Agrari del Baix Llobregat

Delta del Llobregat

 

Suport en la implementació del PEPNat

Per tal de coordinar la posada en marxa de les mesures contingudes en el nou planejament del Parc Natural de la Serra de Collserola, s’han realitzat presentacions tècniques i tasques de suport en relació amb les consultes relatives als informes prescriptius i no vinculants que ha d’emetre el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i que s’han d’obtenir amb el suport d’una eina multicriteri.

 

Altres esforços per una gestió agroforestal sostenible

A banda del suport i la integració en els consorcis dels grans espais naturals protegits, l’AMB ha promogut en el conjunt de la infraestructura verda metropolitana una gestió agroforestal atenta a la crisi climàtica, la prevenció dels incendis, la producció i posada en valor del territori, i la millora dels hàbitats i conservació dels espais oberts. Destaquen els estudis i les proves pilot duts a terme en el marc de projectes europeus i en conveni amb el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i el Consell Comarcal del Baix Llobregat (CCBLL), així com el Programa d’actuacions de gestió forestal (PMAF), previst a l'objectiu 6.2.2 del PAM.

PMAF

Anàlogament a l’objectiu de reduir el risc d’incendi forestal mitjançant una gestió activa del territori i una potenciació dels plans de gestió forestal i aprofitament econòmic de la massa forestal, dins el Programa d’actuacions en paisatges naturals i urbans (PSG), destaquen les actuacions a les xarxes de calor i calderes de biomassa a l’Escola Àngel Guimerà de Pallejà, a les dependències municipals de Corbera de Llobregat, a l’Escola Can Coll i l’Escola Bressol El Serralet de Torrelles de Llobregat, al poliesportiu i la piscina municipal de Sant Climent de Llobregat i al complex esportiu i escolar de la Parellada, a Sant Boi de Llobregat.

Projectes internacionals

El Servei d’Infraestructura Verda ha participat activament en l’elaboració i implementació de projectes internacionals relacionats amb la preservació, millora, manteniment i planificació de la infraestructura verda metropolitana. A continuació, s’enumeren els projectes directament gestionats pel Servei amb el suport de l’Àrea d’Internacional i de Cooperació de l’AMB:

  • AgroForAdapt (LIFE). Liderat pel CTFC i amb 8 socis de Catalunya, Castella i Lleó i Occitània, el projecte AgroForAdapt té l’objectiu de dur a terme diferents actuacions en sectors agraris i forestals de les zones mediterrànies per valorar l’adaptació al canvi climàtic.
  • Diàleg d’àrees metropolitanes sobre infraestructures verdes: superar reptes i potenciar beneficis (Metropolis). Amb la participació de la metròpolis de Ciutat de Mèxic, l’Àrea Metropolitana de la Vall d’Aburrá i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el projecte té l’objectiu d’intercanviar experiències per generar coneixement i enfortir l’ús de la infraestructura verda i blava com una solució basada en la natura.
  • Villes Terrestres (ERASMUS+). El projecte té un doble objectiu: pretén afavorir la creació de nous lligams entre les societats urbanes i els seus territoris, així com afavorir la transmissió d’innovació ambiental entre la societat civil i l’Administració pública.
  • Naturvation (H2020). L’AMB va participar en el projecte Naturvation, juntament amb l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), com a part del Consell Assessor per a la Innovació Urbana basada en la Natura.


 

Altres iniciatives i xarxes

Agenda Urbana de Catalunya

Ciutat Europea del Bosc 2022

Tree City of the World (FAO i Arborcity)

CitiesWithNature (ICLEI, The Nature Conservancy i IUCN)

Cities4forest

Heritopolis