Administració metropolitana

$escapeTool.html($imatgeTextAlternatiu_)

Serveis digitals

Un del canvis més importants d’aquest mandat és que el Servei d’Innovació i el Servei TIC de l’AMB s’han unificat en una única Coordinació de Serveis Digitals, que ha promogut un projecte profund i complet de transformació digital per tal que l’AMB millori els seus processos d’atenció i serveis.

Aquest projecte transforma de manera radical la manera de donar serveis digitals, per convertir l’AMB en una administració que utilitza serveis avançats dirigits tant a la mateixa organització com a entitats, empreses i ciutadania.

L’objectiu ha estat canviar una infraestructura digital desactualitzada, limitada i poc robusta que es basava en processos antics i poc automatitzats, per un seguit de serveis, aplicacions i infraestructures amb una tecnologia sòlida, eficient, segura, transparent i d’alta disponibilitat.

La transformació s’està duent a terme en cinc grans línies de treball: administració electrònica, eines per a la gestió dels recursos humans de l’organització, evolució de la infraestructura, evolució dels sistemes, eines i serveis dels llocs de treball de l’AMB i evolució de la intranet corporativa.

L’objectiu d’aquesta transformació digital no és només tenir màquines millors sinó disposar de solucions i serveis d’administració electrònica millors per simplificar els processos sense perdre resultats, de manera que augmenta la productivitat, hi ha més control i es fomenta la sostenibilitat.

Administració electrònica

L’administració electrònica racionalitza l’actuació de les institucions, millora l’eficiència en l’ús dels recursos públics i n’augmenta la productivitat. Així mateix, simplifica els procediments administratius i fa avançar cap a una administració sense paper basada en un funcionament íntegrament electrònic.

L’objectiu que s’ha començat a assolir en el mandat 2019-2023 és disposar d’una seu electrònica eficient, senzilla i completa que permeti accedir al resultat en un únic lloc.  Per fer-ho s’han posat en marxa un seguit de noves solucions, com ara el gestor d’expedients, que s’assoleix després d’un procés d’identificació, anàlisi, simplificació i automatització dels tràmits que duu a terme l’AMB i que controla 11 mòduls d’activitat (per exemple control de factures, seguiment del registre o de les notificacions, control intern i de subvencions, gestors de patrimoni i òrgans de govern, etc.). Es tracta d’un gestor únic que també integra un motor de tramitació electrònica i un gestor documental i arxivístic, que evitarà la dispersió de la documentació, de manera que facilitarà el canal de difusió i l’accés a la documentació.

  • Gestor d’expedients
  • Portal del ciutadà
  • Nova seu electrònica
  • Interoperabilitat entre la ciutadania i l’administració

Gestió de recursos humans

El projecte de gestió integral de recursos humans que s’ha posat en marxa aquest mandat, dins del procés de transformació digital, vol tenir en una única plataforma tota la gestió de l’empleat públic i dels llocs de treball, de manera que aquesta gestió sigui completa.

La plataforma disposa d’una eina central on el personal de Recursos Humans pot gestionar de manera senzilla tot el procés administratiu de convocatòria de places. Aquestes convocatòries apareixeran en un espai web propi i usable que farà que la presentació de candidats i el procés de selecció sigui clar, transparent i amigable.

Des d’aquesta eina central també es gestionen els continguts del portal de l’empleat, tant del personal ja existent com dels nouvinguts, així com l’acollida i la relació laboral de tot el personal amb l’organització.

La plataforma està dissenyada per ser accessible remotament, amb alta disponibilitat de nombre d’usuaris al mateix temps i alts nivells de seguretat, flexibilitat, escalabilitat i amb bon rendiment.

  • Atracció de talent
  • Selecció del personal
  • Suport a noves incorporacions de personal
  • Expedient laboral
  • Plataforma d’aprenentatge en línia (LSM)
  • Prevenció de riscos laborals
  • Avaluació de l’acompliment
  • Carrera professional
  • Portal de l’empleat
  • Aplicació per a mòbil

Evolució de la infraestructura

La infraestructura és el fonament del sistema. L’aposta d’aquest mandat passa per disposar d’una infraestructura sòlida, eficient, segura, transparent per a l’usuari i d’alta disponibilitat.

Aquesta innovació no es podria dur a terme sense una infraestructura tecnològica sòlida i complexa darrere, que implica l’aplicació de diverses línies d’actuació pel que fa a servidors, llocs de treball, el nucli que garanteix el funcionament del sistema, equips de comunicacions, desenvolupament i suport extern a l’usuari, traspàs dels serveis corporatius al núvol per augmentar la disponibilitat, etc. 

Una infraestructura, per tant, que incrementa el rendiment ja que incorpora nous recursos de còmput, comunicacions i emmagatzematge, connexions sense fil de darrera generació, seguretat reforçada amb els sistemes més avançats, més resiliència de la xarxa local i més velocitat i eficiència de les connexions a internet.

  • Virtualització del lloc de treball
  • Plataforma de maquinari de virtualització híbrida AMB/núvol
  • Disponibilitat permanent (24x7)
  • Única consola de gestió
  • Còpia de seguretat al núvol
  • Entorns de molt alta disponibilitat
  • Fibra òptica passiva PON
  • Ampliació del punts d’accés wifi
  • Segmentació de la xarxa d’accés per àmbits de seguretat
  • Incorporació de mètriques de rendiment i experiència d’usuari
  • Connectivitat segura
  • Plataformes estandarditzades

Evolució del lloc de treball

Aquest mandat s’ha posat en marxa la transformació del lloc de treball amb escriptoris virtuals que possibiliten que la informació del treballador estigui disponible en diferents ubicacions, de manera que es pugui connectar des de qualsevol dispositiu i sempre trobar el seu equip disponible i amb bon rendiment, fins i tot en equips de baixes prestacions. També pot connectar tots els seus dispositius: impressores, monitors, discos externs, etc.

L’escriptori virtual permet, de manera transparent i automàtica, mantenir les pròpies aplicacions al dia, perfectament actualitzades i, a més, disposar d’un ampli catàleg d’aplicacions. Alhora, es garanteix la seguretat i es fan còpies dels continguts i de les configuracions.

  • Equip de treball al núvol (disponibilitat arreu)
  • Multiplataforma: tauleta i altres equips personals, i es podran connectar tots els dispositius (impressores, monitors, discos externs, etc.)
  • PC “nou” cada dia, tot mantenint dades i aplicacions pròpies
  • Ampli catàleg d’aplicacions
  • Seguretat i còpia de seguretat continuada
  • Disponibilitat permanent (24x7)

Intranet

La transformació que s’està implantant actualment passa per millorar la usabilitat de la intranet i reorganitzar la informació a tres nivells:

 • L’espai de tots, amb accés a la informació d’aspectes laborals que genera la mateixa administració: documentació, avisos, ofertes, guies i manuals.
 • El meu espai, amb accés al nou portal del treballador i també a un nou model de consulta que permetrà saber què cal fer en cas d’incidència (tramitar una baixa, demanar un permís, etc.). Aquest espai conté informació concreta i pràctica que dona valor a la relació entre el cos de treballadors i l’ens corporatiu.
 • El nostre espai, que serveix a les diferents unitats i direccions de serveis organitzar la relació entre els seus equips de treball i compartir i col·laborar per millorar processos i arribar als objectius de manera eficient i a temps.

La nova intranet és una eina essencial per al conjunt de treballadors de l’organització com a usuaris finals i per als usuaris de les unitats que han de publicar informació.

  • Nova reestructuració: organització, empleats, equips de treball
  • Nou portal del treballador
  • Nou nivell de consulta amb preguntes freqüents
  • Guies i manuals
  • Portal per a equips de treball de cada àrea de gestió

Difusió digital

webs estratègiques i especials
monogràfics
butlletins
blogs
aplicacions per a mòbils
continguts web publicats
pàgines i articles
imatges pujades al gestor
documents pujats al gestor

Plataforma smartAMB

smartamb-incidencies incidències resoltes
parcs, platges, rius, residus, mobilitat, cartografia ÀMBITS D'ACTUACIÓ
àmbits: rondes metropolitanes i obra pública EN PRODUCCIÓ

Tecnologia (any 2022)

incidències i peticions tractades
expedients tramitats
documents generats
productes i serveis digitals gestionats
aplicacions gestionades
servidors virtuals (infraestructura tecnològica gestionada)
llicències de programari treball col·laboratiu desplegades (Teams, Forms, OneDrive)
proveïdors de servei gestionats