Administració metropolitana

$escapeTool.html($imatgeTextAlternatiu_)

Presentació de la Memòria del mandat 2019-2023

Arribem al final del mandat i és el moment de retre comptes; abans, però, cal referir-se a les greus conseqüències, no sols sanitàries i assistencials, que ha generat la pandèmia de la covid-19 desencadenada a escala mundial durant l’any 2020 i a les nombroses restriccions i limitacions que ha introduït en la pràctica totalitat dels sectors i àrees d’activitat tant pública com privada.

L’emergència sociosanitària ocasionada pel virus i les mesures extraordinàries per pal·liar-ne les conseqüències que ha adoptat el govern de l’Estat han tingut un efecte directe sobre l’activitat administrativa: la necessària aplicació de mesures preventives d’higiene i distanciament social en oficines i seus oficials; la suspensió dels terminis processals i administratius durant la vigència establerta pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma, i les seves pròrrogues, fins a l’1 de juny de 2020; la limitació de la presencialitat i l’aplicació general del teletreball a les administracions públiques, i la restricció del nombre d’assistents a les reunions presencials i la substitució d’aquestes per teleconferències o reunions virtuals.

Aquestes mesures i restriccions han tingut un impacte decisiu en l’activitat de l’AMB durant el 2020, ja que s’ha vist obligada a redissenyar el contingut d’actuacions programades i a adaptar els processos de treball i l’administració dels recursos a les noves circumstàncies determinades per la prevenció dels contagis i la lluita contra la covid-19.

En aquests darrers anys hem viscut molts canvis. Han estat anys d’anàlisi, de reflexió, de planificació i implantació de mesures per donar respostes pal·liatives a les conseqüències de la covid-19 en els àmbits socials i econòmics més afectats: famílies en situació vulnerable, emergència habitacional, pobresa energètica, reducció temporal de l’ocupació i afectacions al comerç de proximitat, entre d’altres. La cooperació amb els municipis metropolitans, la capacitat d’adaptació i resposta ràpida a les noves necessitats de les diferents àrees de treball i el redoblament de l’esforç inversor en projectes socials i ambientals han estat elements clau de la resposta de l’AMB a aquesta situació excepcional. 

En aquest mandat també s’ha posat especial èmfasi en les polítiques urbanístiques, de mobilitat, de la infraestructura verda i de medi ambient. S’han aprovat definitivament alguns plans importants com el Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU), el Pla especial del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) i el Pla estratègic del cicle integral de l’aigua (PECIA), i s’ha aprovat inicialment el Pla director urbanístic metropolità (PDUM). També s’han aprovat una sèrie de plans d’inversió per a la millora de les infraestructures de sanejament, la promoció de la transició ecològica i energètica, així com el reforç de polítiques de mobilitat urbana sostenible. 

Buscar acords i coordinar-se amb les diverses institucions i amb els agents econòmics i socials ha estat l’eix vertebrador per dur a terme actuacions amb la finalitat de recuperar el teixit social i econòmic en l’àmbit metropolità, amb l’elaboració del Programa integral de barris per a la millora de rendes i el Pla metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis (ApropAMB). Així mateix, s’ha col·laborat en la formulació del Pla estratègic metropolità "Barcelona Demà 2030", que elabora propostes, per primera vegada, a escala de la Regió Metropolitana, per fer realitat el dret a la ciutat, amb identitats pròpies, però amb projectes compartits: la ciutat ambientalment sostenible, econòmicament pròspera i socialment cohesionada.

Ada Colau, presidenta de l’AMB
Antonio Balmón, vicepresident executiu de l’AMB

Principals fites assolides

El final de mandat és el moment d’avaluar la feina feta i veure com es correspon amb les expectatives obertes i pactades en la constitució del Govern metropolità. Tanmateix, aquest mandat ha estat molt especial, marcat per un fet mundial que mai no s’oblidarà. Pocs mesos després de signar l’Acord per al Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona entre els quatre principals grups polítics metropolitans (PSC-CP, En Comú Guanyem, ERC-AM i Junts per Catalunya) i quan s’estava en ple procés d’elaboració del Pla d’acció metropolità 2019-2023 (PAM) va esclatar la pandèmia de la covid-19 i el món es va paralitzar: el confinament de la població va suposar una aturada quasi total de l’activitat econòmica i social mundial i la represa cap a la normalitat va ser llarga i amb moltes dificultats en tots els àmbits. 

L’AMB, com la resta de governs i moltes institucions públiques i privades, va adaptar les prioritats previstes per als anys següents i va activar tots els mecanismes possibles de concertació social i solidaritat per superar l’emergència sanitària, per contrarestar la greu crisi econòmica provocada per la pandèmia i per evitar l’accentuació de les desigualtats socials i el creixement de la pobresa entre els col·lectius de població més vulnerables. 

Des del primer moment, i amb totes les mesures de seguretat necessàries, l’AMB va continuar exercint la seva responsabilitat en el manteniment de serveis essencials com el transport públic, el tractament de residus i l’abastament i sanejament d’aigües, sense deixar de dur a terme les tasques ordinàries d’administració ni de treballar en la implementació de mesures socials, d’habitatge i de planificació de polítiques públiques per pal·liar les conseqüències de la crisi sanitària i econòmica. La institució es va adaptar per garantir la normalitat institucional i el seu funcionament mitjançant el teletreball, incloent-hi la celebració telemàtica de les reunions de la Junta de Govern i del Consell Metropolità.  

L’adaptació del PAM a les noves necessitats sorgides de la triple crisi –sanitària, social i econòmica– va comportar la modificació dels plans d’inversió previstos i la incorporació de nous programes destinats bàsicament a contrarestar l’emergència social i d’habitatge sobrevinguda i a lluitar contra l’emergència climàtica que cada dia és més present. Per això, als plans d’inversió inicials se n’hi han afegit dos més: el Pla de sostenibilitat ambiental per als municipis de l’AMB (PSA) i el Pla metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis (ApropAMB). 

Malgrat les dificultats d’aquests darrers quatre anys tan marcats per la pandèmia de la covid-19 i la crisi social i econòmica, i basant-se en l’Acord signat a l’inici del mandat i la implementació del Pla d’actuació metropolità, s’han assolit fites molt importants que contribueixen a fer de l’àrea metropolitana de Barcelona un territori més sostenible, més cohesionat i més just.

A més dels plans d’inversió que han servit per portar a terme actuacions encaminades a avançar cap a un territori metropolità més cohesionat i sostenible, els principals plans i programes aprovats són:

Fita Data
Aprovació definitiva del Pla de mobilitat sostenible 2020-2023 gener 2020
Aprovació definitiva del Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus
municipals 2019-2025 (PREMET25)
juliol 2020
Aprovació definitiva del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU) octubre 2020
Aprovació del Pla director de cooperació internacional 2020-2023 novembre 2020
Aprovació del Programa marc d'actuacions d'energia i clima 2020-2023 (PMEC) desembre 2020
Culminació del procés de tramitació del Pla especial de protecció del medi natural i del
paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat), amb l'aprovació definitiva
per part de la Generalitat de Catalunya
abril 2021
Pla d'internacionalització 2021-2025 juliol 2021
Aprovació del Programa integral de barris per a la millora de rendes (PIBMR) abril 2022
Aprovació del Programa metropolità d'actuacions de gestió forestal (PMAF) juliol 2022
Redacció i aprovació definitiva del Pla estratègic del cicle integral de l'aigua (PECIA) febrer 2023
Aprovació del Pla metropolità de rehabilitació d'habitatges març 2021
Redacció i aprovació inicial del Pla director urbanístic metropolità (PDUM) març 2023

 

Altres fites assolides al llarg d’aquest mandat són:

 • Desplegament del Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística, que ha signat convenis amb 12 ajuntaments.
 • Transformació d’Habitatge Metròpolis Barcelona, SA (HMB) en una societat d’economia mixta amb l’entrada d’un soci privat.
 • Implantació progressiva de zones de baixes emissions en diversos municipis, començant per la ZBE Rondes BCN, que es va posar en marxa l’1 de gener del 2020.
 • Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització, de l'octubre del 2020 al juliol del 2021.
 • Finalització del mapa topogràfic metropolità 3D d’escala 1:1000 (MTM-1M).
 • Extensió de la metodologia BIM en els projectes d’edificació i d’urbanització.
 • Aprovació del Protocol de sostenibilitat per als projectes i les obres de l’AMB i l’IMPSOL.
 • Treballs per a la redacció del Pla de resiliència de les platges metropolitanes (en procés).
 • Inici del desplegament de l’AMBici, servei de bicicletes elèctriques compartides, a partir del mes de gener del 2023.
 • Digitalització creixent de tots els serveis de l’AMB.
 • Consolidació dels equips de gestió del fons FEDER i dels recursos del Mecanisme de Recuperació i Resiliència en el marc del Next Generation EU.

Per conèixer els detalls de tota la feina que s’ha fet en el mandat, trobareu la informació en aquest web de la Memòria 2019-2023, organitzada en dos blocs:

 1. Bloc de competències, on es recullen totes les actuacions que fan referència a les competències pròpies de l’AMB: territori, urbanisme, habitatge, ecologia, mobilitat i transport, i desenvolupament social i econòmic.
 2. Bloc de serveis transversals, amb totes les actuacions relacionades amb l’Administració metropolitana, Presidència i transparència, planificació estratègica i acció internacional.