Administració metropolitana

$escapeTool.html($imatgeTextAlternatiu_)

Pressupost

L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha gestionat durant aquest mandat un pressupost de 3.869,04 milions d’euros, dels quals 1.176,81 corresponen a l’exercici 2023. L’estructura pressupostària, que es manté estable al llarg dels quatre exercicis, respon al caràcter eminentment tècnic d’aquesta Administració orientada a la prestació de serveis públics avançats: destina un percentatge molt baix de recursos (inferior al 9 %) a despeses corrents, financeres i de personal; per contra, quasi el 90 % del pressupost està destinat al finançament d’inversions i serveis finalistes (mobilitat i transports, gestió de residus, cicle de l’aigua, projectes d’espai públic i gestió de parcs i platges).  

La principal finalitat del pressupostos és garantir la prestació dels serveis propis de l'Administració metropolitana i mantenir la capacitat inversora en plans, programes i projectes d'inversió per al mandat 2020-2023. Al llarg del mandat els pressupostos s’han hagut d’anar ajustant per poder atendre i pal·liar les conseqüències de la crisi social i econòmica generada per la pandèmia de la covid-19.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Durant l'exercici 2023 s'ha aprofundit ens aspectes relacionats a la cohesió social i l'habitatge protegit.

  •  
  •  
  •  
  •  

Taules de dades

Dades en milers d'euros per al període 2020-2023.

Ingressos i despeses

INGRESSOS20202021202220232020-2023
TMTR124.896,03124.896,03141.127,53141.127,53532.047,12
Tribut metropolità129.460,82127.189,77132.302,88132.302,88521.256,36
Aportacions municipals200.782,76209.777,92222.659,97258.322,62891.543,27
Mobilitat, transport i sostenibilitat180.078,12186.006,01204.596,39221.747,99792.428,51
Gestió i prevenció de residus52.339,5658.757,5560.546,8169.323,06240.966,98
Cicle integral de l'aigua98.329,88125.621,20144.785,63133.780,39502.517,09
Aportacions gestió rondes7.119,707.119,707.119,7011.414,8032.773,91
Competències CCB delegades AMB  20.732,3423.302,2144.034,55
Finançament NEXT GENERATION ZBE   8.702,788.702,78
Finançament FEDER9.252,179.359,1211.230,978.797,1038.639,36
Disposicions d'endeutament10.421,9712.472,7032.901,87170.489,63226.286,17
Altres ingressos13.257,6513.963,7913.135,7919.058,6959.415,92
Total ingressos (milers €) 2020 -2023825.938,66875.163,79991.139,881.198.369,693.890.612,02

 

DESPESES20202021202220232020-2023
Personal + despeses d'estructura i de funcionament de serveis61.703,1765.602,4376.162,9685.542,09289.010,65
Despeses financeres i amortitzacions de crèdits i préstecs6.263,648.081,436.471,6320.818,8741.635,57
Inversió i gestió del territori108.609,11110.725,39153.144,18280.009,97652.488,65
Mobilitat, transport i sostenibilitat343.033,85363.797,08382.568,90423.802,671.513.202,49
Residus185.037,31185.037,31198.256,04203.207,84771.538,50
Cicle integral de l'aigua88.942,94101.542,52118.638,06106.520,13415.643,65
Altres: inspecció, laboratori i serveis ambientals5.412,106.748,464.705,398.228,9225.094,86
Competències CCB delegades AMB  20.627,3322.594,0543.221,38
Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic (polítiques socials i Pla ApropAMB)11.024,9019.345,6714.938,3110.850,3156.159,19
Àrea d'Internacional i Cooperació2.189,292.170,062.352,272.307,039.018,66
Àrea de Planificació Estratègica1.609,051.520,681.593,421.625,306.348,45
Agència de Transparència579,00492,15450,00433,001.954,15
Suport a institucions11.534,3010.100,6111.231,4010.869,9243.736,24
Total despeses (milers €) 2020 -2023825.938,66875.163,80991.139,891.176.810,093.869.052,45

Distribució de la despesa

Àmbits20202021202220232020-2023
INVERSIÓ I GESTIÓ DEL TERRITORI108.609,11110.725,39153.144,18280.009,97652.488,65
Actuacions en parcs, platges, espais fluvials, agrícoles i forestals17.146,0417.105,5018.819,8020.942,2774.013,61
Actuacions millora patrimonial parcs i de patrimoni cultural i industrial0,003.535,434.840,375.895,2014.271,00
Pla d'inversions 2020-2023 : PACTE, Assistències tècniques12.525,7012.754,6724.753,2553.252,63103.286,25
Pla d'inversions 2020-2023 : PAMUS45.287,2845.287,2845.287,2845.287,28181.149,12
Pla d'inversions 2020-2023: PSG0,00395,442.004,566.286,398.686,39
Pla d'inversions mandat 2016-2019 diferides4.185,621.500,002.564,346.264,5114.514,47
Pla de Sostenibilitat Ambiental  26.665,5250.383,3477.048,86
Altres despeses espai públic151,64230,64252,85250,90886,02
BEI per actuacions construcció hab. social (IMPSOL) - eficiència energètica(CMH)   60.366,4960.366,49
Actuacions promoció hab. social (IMPSOL) finançades pel MITMA   5.399,125.399,12
Actuacions C-24510.429,9712.472,706.236,351.409,7630.548,78
HABITAT METROPOLI BCN2.000,002.000,002.000,003.000,009.000,00
FIRA 20003.081,983.081,982.357,162.357,1610.878,28
Urbanisme + Rondes+ inv. Bens + Projectes singular+alt.despeses13.800,8912.361,7617.362,7018.914,9262.440,27
MOBILITAT, TRANSPORT I SOSTENIBILITAT343.033,85363.797,08382.568,90423.802,671.513.202,49
Aportació a l'ATM ( inclou compensació per igualació tarifes 1a i 2 corona)157.270,00155.170,00157.922,54169.873,56640.236,10
Gestió Indirecta AMB ( inclou compra d'autobusos ) + PMR + Altres linies de transport129.301,07146.131,58163.128,60179.549,60618.110,85
Tarifació social36.180,8138.589,8640.504,7140.336,70155.612,08
Altres línies transport finançades amb conveni4.776,862.764,673.500,074.224,0015.265,60
Pla Metropolità de Mobilitat Sostenible12.910,7122.333,9815.917,408.760,3359.922,42
Bicicleta Pública Metropolitana   13.313,1913.313,19
Aportacions AMB INFORMACIÓ I SERVEIS SA2.802,792.802,793.767,485.545,7814.918,84
Aportació IMT400,00400,00400,00400,001.600,00
Altres despeses3.099,613.505,713.065,643.289,5512.960,51
GESTIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS185.037,31185.037,31198.256,04203.207,84771.538,50
Manteniment dipòsits controlats tancats12.697,4112.863,0017.718,7618.871,2162.150,38
Plantes de Transferència4.714,654.714,654.790,634.912,1219.132,05
Sistemes Integrats de Gestió de Residus37.399,6837.839,7745.703,7747.670,96168.614,18
ECOPARCS i PIVR117.284,28117.118,69115.669,10118.191,22468.263,29
Plantes de compostatge i fracció vegetal1.501,431.501,431.465,992.248,626.717,48
Deixalleries3.942,563.942,564.393,304.511,4116.789,84
Compensació Ajuntaments Plantes de Tractament2.200,002.200,002.300,002.200,008.900,00
Altres despeses5.297,294.857,206.214,494.602,3120.971,29
CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA I SERVEIS AMBIENTALS88.942,94101.542,52118.638,06106.520,13415.643,65
Despeses corrents Aigües i Pluvials98,0188,9088,0693,06368,03
Sanejament (explotac.+inv.+gestió) +reposic.i millores+ tract. Fangs88.844,93101.453,62118.550,00106.427,07415.275,62