Acció internacional

Acció internacional

Projectes i finançament europeu

L’AMB ha rebut finançament de la Unió Europea per portar a terme diversos projectes. Ha comptat amb els recursos del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) mitjançant el conveni signat amb la Generalitat de Catalunya, però també a través d’altres convocatòries de l’Estat i a través d’altres programes europeus i internacionals de concurrència competitiva. Una de les novetats han estat els recursos del Mecanisme de Recuperació i Resiliència en el marc del Next Generation EU com a resposta a la pandèmia de la covid-19. El Servei de Relacions Internacionals s’encarrega de preparar i ajudar a gestionar els diferents projectes amb les altres àrees de l’AMB.

Al llarg d’aquest mandat, l’AMB ha gestionat un total de 73 projectes (15 de finançats amb fons FEDER, 4 amb fons Next Generation EU i 54 d’altres convocatòries europees i internacionals de concurrència competitiva), i ha gestionat un pressupost de gairebé 194,59 milions d’euros, dels quals 128,52 milions d’euros són de subvenció europea. D’aquests 73 projectes, l’AMB n’ha liderat 25 i ha participat com a soci o associat en 48.

Les àrees de l’AMB participen en aquests projectes aportant la seva experiència i gestionant diferents activitats, amb l’acompanyament del Servei de Relacions Internacionals. Al llarg d’aquest mandat, totes les àrees han participat activament en projectes internacionals.

Pel que fa als projectes finançats amb fons FEDER, l’any 2017 l’AMB va signar un conveni amb la Generalitat de Catalunya amb una preassignació màxima de 30 milions d’euros per dur a terme actuacions metropolitanes dins dels eixos prioritaris 2, 4 i 6 del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 i amb un període d’execució com a màxim fins al desembre del 2023. Durant aquest mandat, l’AMB ha executat 10 projectes en el marc d’aquest conveni que directament o indirecta han impactat en tots els municipis metropolitans.

La taula següent presenta el pressupost total i la despesa subvencionable de cadascun dels 10 projectes. L’abast de la inversió actualment és de 70,45 milions d’euros, la despesa subvencionable ascendeix a 56,93 milions d’euros i el màxim de FEDER que es podrà recuperar és el 50 % de la despesa subvencionable.

ProjectePressupost total (amb IVA)Despesa subvencionable
(sense IVA)
Plataforma Smart Cities5.200.000 €4.297.520,66 €
Espais fluvials16.843.419,76 €13.920.181,62 €
LED a les rondes13.800.234,65 €11.405.152,60 €
Zona de baixes emissions3.725.833,50 €3.084.928,52 €
Electrolineres2.305.050,00 €1.905.000,00 €
Instal·lacions fotovoltaiques7.169.711,01 €5.923.443,19 €
Bicibox1.873.566,09 €734.509,82 €
Bicivia5.842.041,00 €4.345.400,00 €
Parcs metropolitans2.850.000,00 €2.355.371,89 €
Patrimoni industrial i cultural10.845.675,20 €8.963.367,94 €
TOTAL70.455.531,21 €56.934.876,24 €

 


Projecte de recuperació del parc de Can Mercader a Badalona cofinançat pel FEDER

D’altra banda, l’AMB també ha rebut recursos FEDER per a projectes en l’àmbit de l’eficiència energètica i la mobilitat sostenible a través de convocatòries gestionades des de l’Administració general de l’Estat i els seus ens intermedis, com l’IDAE i, en el cas de la Generalitat de Catalunya, l’ICAEN. Al llarg d’aquest mandat s’han dut a terme un total de 5 projectes, amb un pressupost gestionat de 2,75 milions d’euros i una subvenció d’1,10 milions d’euros.

Un nou tipus de projectes que s’ha iniciat són els finançats a través dels fons Next Generation EU, que va posar en marxa la Comissió Europea per tal de donar resposta a la situació de crisi econòmica i social generada per la pandèmia de la covid-19. Aquest instrument està format principalment pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) que en l’àmbit estatal es vehicula a través del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR). S’ha fet un treball de seguiment i suport als diferents serveis de l’AMB per accedir als fons del MRR. Durant el 2021, es va identificar una llista de projectes susceptibles de rebre finançament i posteriorment es va fer seguiment de les convocatòries a les quals l’AMB podia optar.

Els projectes que fins avui han estat seleccionats per rebre finançament del MRR són:

Projecte

Pressupost total
(sense IVA)

Subvenció AMB
Ampliació de la zona de baixes emissions60.397.517,14 €40.000.000,00 €
Millora de les infraestructures per a la gestió dels residus metropolitans2.856.403,70 €2.035.869,50 €
Projecte de reconversió de l’Ecoparc 3 per al tractament de la fracció
orgànica de residus municipals
9.978.315,32 €9.978.315,32 €
Programa d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges en l’àmbit metropolità37.796.684,00 €37.796.684,00 €
TOTAL111.028.920,16 €89.810.868,82 €

 

Finalment, també s’ha comptat amb la participació de les àrees en projectes finançats per la Comissió Europea i en altres programes internacionals a través de convocatòries de concurrència competitiva. Al llarg d’aquest mandat, l’AMB ha participat en 54 projectes, i ha gestionat un pressupost de 10,36 milions d’euros, dels quals ha rebut uns 9,14 milions d’euros de subvenció, fet que suposa un cofinançament mitjà del 88,21 %. Al llarg del mandat, l’AMB ha liderat 6 projectes, ha participat com a soci en 40 projectes i com a associat (sense rebre finançament directe) en 8 projectes.

El Servei de Relacions Internacionals ha gestionat directament alguns d’aquests projectes, per exemple: METRO Espon, una investigació comparativa sobre la gestió de la política de cohesió en vuit àrees metropolitanes europees; Riconnect, la xarxa Urbact de metròpolis europees que treballen sobre l’impacte de les infraestructures de mobilitat; Camelot, sobre la gestió de fons europeus a les metròpolis europees; METRO Resilience, per desenvolupar l’estratègia de resiliència i un projecte pilot de gestió de residus a l’àrea metropolitana de Guadalajara; IURC Exchange que ha permès un intercanvi d’experiències sobre planejament, habitatge, mobilitat sostenible i espai públic amb la metròpolis americana de Boston i la Comissió Regional de Virginia del Nord.

Els ajuntaments metropolitans també participen en alguns d’aquests projectes de concurrència competitiva. Al llarg d’aquest mandat, 19 dels 36 ajuntaments metropolitans han estat involucrats en projectes de l’AMB.