Acció internacional

Acció internacional

Política pública i estratègia

La política pública en l’àmbit de les relacions internacionals i la cooperació internacional té dos documents de base aprovats pel Consell Metropolità de l’AMB, que ordenen i dissenyen aquesta acció pública.

Pla director de cooperació 2020-2023

A l’inici del mandat es va elaborar el Pla director de cooperació internacional 2020-2023 (PDC), un document on es recullen les directrius de la cooperació de l’AMB. El procés es va iniciar amb una avaluació del pla director anterior. Posteriorment es van dur a terme entrevistes i tallers amb administracions catalanes, ajuntaments de l’àrea metropolitana de Barcelona, ONG, organitzacions de recerca i entitats educatives, i també amb els equips de les àrees i els serveis de l’AMB implicats en els projectes de cooperació internacional de la institució amb la participació de 60 persones i institucions. Tots els espais de debat es van dur a terme a través de plataformes virtuals per les restriccions derivades de la covid-19.

El PDC s’ha alineat als coneixements i a l’experiència de l’AMB, al PAM i, en l’àmbit internacional, als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, la Nova Agenda Urbana i altres convencions internacionals com l’Acord de París sobre el canvi climàtic o la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones (CEDAW).

El Pla director defineix la política de cooperació de l’AMB com a metropolitana, centrada en les persones, municipalista, concertada i coordinada, horitzontal, transversal i operativa. Manté els principis transversals del pla anterior i posa un fort accent en la seva implementació. S’ha avançat en la incorporació dels principis transversals d’enfocament de drets, governança i governabilitat democràtica, apoderament, equitat entre homes i dones, diversitats, cultura de no-violències i pau i sostenibilitat ambiental en totes les estratègies i accions dutes a terme.

Es dona continuïtat als sectors de treball (governança metropolitana, espai públic, mobilitat, gestió de residus i aigua) i s’incorporen i s’enforteixen estratègies vinculades a la pandèmia de la covid-19, com la gestió de l’aigua i els residus sanitaris (centres de salut del nord-est de Síria) o la recuperació i la rehabilitació d’espais públics (hospital central de Maputo). També s’incorporen dos elements nous: d’una banda, la necessitat d’aprofundir conceptualment sobre l’emergència climàtica i la cooperació, i d’implementar projectes transformadors d’adaptació i mitigació en la cooperació. De l’altra, l’inici d’una reflexió sobre la coherència de polítiques a partir de l’anàlisi del que ja es du a terme a l’AMB i l’experiència i les reflexions d’altres institucions del territori.

Es mantenen els territoris prioritaris (Mediterrània, Àfrica i Mesoamèrica) i els preferents (Mediterrània oriental, Àfrica occidental i àrees metropolitanes de Maputo i de San Salvador) per aconseguir un impacte transformador. Es treballa per enfortir la relació amb els actors del territori metropolità (ajuntaments, centres formatius i d’investigació, ONG...) i amb xarxes com Metropolis i MedCities.

El PDC estén el treball amb els equips de l’AMB a través d’accions concretes vinculades a la cooperació tècnica, repte que s’ha assolit i que ha contribuït a transformar les urbs i enfortir les capacitats dels actors locals amb els quals es treballa. Durant el 2023, s’avalua el PDC amb l’objectiu analitzar-ne la implementació i identificar reptes i aprenentatges que serveixin de punt de partida per l’elaboració del nou Pla.

Pla director de cooperació 2020-2023

Pla d’internacionalització 2021-2025

El mandat ha estat marcat per l’elaboració per primera vegada del Pla d’internacionalització de l’AMB. Aquest document consolida l’acció internacional de la institució metropolitana i la dota d’un instrument polític i estratègic. Va ser aprovat pel Consell Metropolità (juliol del 2021) amb el suport de totes les forces polítiques i té una durada fins al 2025. Per redactar-lo s’han dut a termes 35 entrevistes individuals i reunions amb grups focals (ajuntaments, serveis tècnics de l’AMB, actors públics, privats i socis internacionals de l’AMB) que han comptat amb la participació de 110 persones.

El Pla està estructurat en cinc eixos estratègics que marquen l’acció internacional de l’AMB:

  1. Incidència en l’agenda política europea i internacional
  2. Captació de fons europeus i internacionals
  3. Innovació i gestió del coneixement en àmbits metropolitans
  4. Projecció econòmica internacional
  5. Cooperació internacional

Aquests eixos prioritzen diferents projectes i intervencions, com la cooperació amb els ajuntaments metropolitans, les relacions bilaterals amb altres àrees metropolitanes, les xarxes internacionals de ciutats i les aliances amb socis estratègics. El Pla també proposa la manera com l’AMB vol actuar amb les diferents zones geogràfiques del món amb una aposta clara per Europa, la Mediterrània, els Estats Units, el Canadà i Amèrica Llatina. 

El Pla planteja un conjunt de mesures que permeten fer-ne un seguiment anual, avaluar-lo a mitjà termini i modificar-lo per adaptar-se a noves prioritats o a canvis en el context global. El document està disponible en català, castellà, anglès i francès.

Pla d’internacionalització 2021-2025